Decanendag

Programma 2019

Decanendag+ LUNCH

Na een inspirerende start door gastspreker Jelle Jolles schuif je aan bij een tafel van je keuze. Elke tafel heeft een ander onderwerp, waarbij een expert op dat gebied aanwezig is. Je kunt al je vragen over dat onderwerp met hem of haar bespreken en deze expert voorziet je graag van allerlei interessante informatie. Na elke menugang kies je een andere tafel, zodat je aan het eind van de lunch geïnformeerd bent en mee hebt kunnen praten over drie onderwerpen.

11.00 uur – ontvangst en welkom
11.30 uur – keynote door Jelle Jolles
12.30 uur – voorgerecht
13.15 uur – hoofdgerecht
14.00 uur – nagerecht
14.45 uur – afsluiting

Keynote Jelle Jolles

Over leren, presteren en persoonlijke groei bij de laat-adolescent 

Hoe komt het dat intelligente jongeren soms zo slecht presteren in de studie? Waarom maken ze regelmatig van die domme keuzen? Omdat hun neuropsychologische vaardigheden zich nog ontwikkelen tot ver na het 20ste jaar. Hun brein is nog ‘werk in uitvoering’. Ze hebben de feedback, sturing en inspiratie uit de omgeving nodig om zich optimaal te ontplooien. Daarmee doen ze de ervaringen op die nodig zijn om zich een goede positie in de samenleving te verwerven. In deze keynote wordt inzicht gegeven in de neuropsychologische ontwikkeling van de laat-adolescent. Vaardigheden worden besproken die belangrijk zijn voor leermotivatie en studieprestaties: aandacht en concentratie, zelfinzicht en zelfregulatie en de zgn ‘executieve functies’. En handvatten worden gegeven voor de onderwijspraktijk: hoe kunnen we optimaal steun en inspiratie geven aan de persoonlijke groei en talentontwikkeling.

Gesprekstafels

1. Over leren, presteren en persoonlijke groei bij de laat-adolescent
> gespreksleider: Jelle Jolles – universiteits hoogleraar

Een vervolg op de inspirerende keynote.  Na zijn boeiende inleiding wil je vast nog nog meer weten over het tienerbrein en hoe we onze leerlingen en studenten zo goed mogelijk kunnen ondersteunen bij hun studiekeuze, persoonlijke groei en talentontwikkeling. Jelle Jolles gaat graag met je in gesprek!

2.Studieadviescentrum NHL Stenden Hogeschool
> gespreksleider: Tietie Visser- studiekeuzeadviseur NHL Stenden Hogeschool

Een opleiding kiezen valt niet mee. Er zijn zoveel mogelijkheden. Hoe kun je weten wat echt bij je past? Leerlingen en studenten worstelen hiermee. De studiekeuzeadviseurs van het Studieadviescentrum van NHL Stenden Hogeschool helpen studiekiezers inzicht en richting te geven in hun zoektocht naar de juiste opleiding. Stil te staan bij wat ze werkelijk willen en kunnen. Ze gaan graag met jou in gesprek om te vertellen wat ze doen, om kennis en ervaringen uit te wisselen en aansluiting te vinden op jouw studiekeuzeactiviteiten.

3. Ad, bachelor, hoe zit dat ook alweer?!?
>gespreksleider: Nina Spithost – Research & Development Onderwijs en Onderzoek; Associate degree / Lifelong Learning 

Sinds januari 2018 is de Ad (Associate degree) naast de bachelor een volwaardige opleiding in het hbo-portfolio geworden. Deze tweejarige opleiding heeft een specifieke doelgroep (gericht op MBO4). Hoewel deze opleiding, die inmiddels ook havisten trekt, naast de bachelor al ruim 7 jaar in het hbo- portfolio is opgenomen, is deze bij studenten uit mbo en vo nog niet voldoende bekend. De Decanendag+ LUNCH  is een mooie gelegenheid de kennis over Ad en bachelor aan te scherpen. Wanneer je zelf voldoende geïnformeerd bent kun je de stap naar het hoger onderwijs veel beter begeleiden en het juiste advies geven, toegesneden op de kansen en talenten van elke student. Nina Spithorst vertelt je graag meer over Ad-opleidingen en beantwoordt al je vragen.

4. Ondersteuningsbehoefte, functiebeperking, studentendecaan, zorgcoördinator, warme overdracht, faciliteiten
> gespreksleiders: Tine de Jong – decaan Hogeschool Van Larenstein; Hermien Moning – decaan NHL Stenden Hogeschool

Er worden veel verschillende termen door elkaar gebruikt in het vo of hbo. En soms werkt dat best wel verwarrend. Studentendecanen van de hogescholen zitten aan deze tafel en geven aan hoe het er op de hogescholen aan toe gaat en zij wisselen hierover graag van gedachten.  Waar het in de kern om draait is dat de leerlingen van het vo hun weg kunnen vinden naar het hbo en daar ook krijgen wat ze nodig hebben.

5.Van wie is LOB en voor wie doe je het?
> gespreksleider: Marc Drenth- contactpersoon LOB Expertisepunt en decaan Aletta Jacobs College

Hoe beter een school het beleid op Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB) – heeft vormgegeven en de rollen en verantwoordelijkheden hebben ingevuld en verdeeld, hoe meer eigenaarschap er bij de leerling komt te liggen. De school vervult volgens Marc Drenth hierbij hun belangrijkste doel: zelfstandig denkende jongvolwassenen afleveren die regie kunnen nemen over hun eigen loopbaan. Ze profiteren hier zelf van, want een betere zelfregulatie, zelfkennis en zicht op de mogelijkheden leiden tot een betere motivatie bij de leerlingen én dus betere prestaties. Wanneer een leerling zelf keuzes kan maken en structureel werkt aan een loopbaandossier of plusdocument, dan zal deze leerling beter gefundeerde keuzes kunnen maken. Ervaringen opdoen en daarop reflecteren is hierbij essentieel.

6. Nieuwe opleidingen

In een wereld die constant innoveert en beweegt ontstaan regelmatig nieuwe specialisaties en beroepen. Hiervoor moeten ook weer mensen opgeleid worden, waardoor er regelmatig nieuwe opleiding tot stand komen. Opleidingen die zorgen dat scholieren van nu opgeleid worden voor het werk van de toekomst. Tijdens de tafelgesprekken ‘nieuwe opleidingen’ word je geïnformeerd over de nieuwe opleidingen die vanaf het komende collegejaar aan de verschillende hogescholen te volgen zijn. Opleidingen waar jouw leerlingen of studenten misschien wel dé perfecte kandidaten voor zijn. Wat moet je weten om ze op de juiste manier voor te lichten? Welke beroepen kunnen zij met deze opleidingen tegemoet zien? Wat zit er wellicht in de toekomst nog aan te komen? Het wordt allemaal besproken in dit tafelgesprek.

7. Studentendecanen
>gespreksleider: Alvar van Rijn, studentendecaan NHL Stenden Hogeschool

Schuif aan bij een studentendecaan. Binnen de hogeschool zijn zij hét aanspreekpunt voor studenten en de opleiding als het gaat om studievertraging, persoonlijke omstandigheden, functiebeperking of ondersteuningsbehoefte en studentenwelzijn. Zij zijn dagelijks in gesprek met studenten die problemen ervaren in hun studie. Waar lopen zij tegen aan en hoe wordt daar binnen de hogeschool mee om gegaan? Wat is er mogelijk en onmogelijk? Vraag het de studentendecaan!

8. Studentenwelzijn & Studentenstress
> gespreksleider: Irma van Steijn, psycholoog

Schuif aan bij Irma van Steijn, GZ-psycholoog, A&O psycholoog en Seksuoloog NVVS. Ze is één van de eigenaren van de praktijk Maarsingh en van Steijn en naast gesprekken geeft zij ook inspirerende lezingen. Het Studentendecanaat heeft regelmatig contact met haar en veel studenten weten hun weg naar Maarsingh en van Steijn te vinden.
Welke factoren ziet zij die bijdragen aan de toenemende psychische problematiek onder studenten? En vooral, wat kunnen studenten en hun omgeving doen om de eigen misère juist te gebruiken om in actie te komen, gericht op positiviteit en betekenisvol gedrag.

Decanendag

Decanendag 2013

Warning: Use of undefined constant wp_reset_query - assumed 'wp_reset_query' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/decanend/public_html/wp-content/themes/decanendag/footer.php on line 35